Όροι και προϋποθέσεις

Block157A / Όροι και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης & Ασφάλεια Συναλλαγών

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Θεοδώρου Αναστασία» πλέον δραστηριοποιείται και στο ηλεκτρονικό εμπόριο στον ιστότοπο block157a.gr, μέσω του Διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ανήκει στην επιχείρηση με την επωνυμία «Θεοδώρου Αναστασία» με έδρα την πόλη της Άρτας, περιοχή Κάτω Παναγιά, με ΑΦΜ 105198930, Δ.Ο.Υ Άρτας. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του ιστότοπου block15a.gr, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο block157a.gr. Το block157a.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η χρήση του block157a.gr μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση λογίζεται ως αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Το block157a.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το block157a.gr των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Το block157a.gr δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ. Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Σε περίπτωση μη αποδοχής οποιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του block157a.gr.

2. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr, όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικότερα, ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δε φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές του.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ-ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο του block157a.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του block157a.gr και της εταιρείας με την επωνυμία «Θεοδώρου Αναστασία» και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά) που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας «Θεοδώρου Αναστασία».

4. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ /ΜΕΛΩΝ – ΒΛΑΒΗ/  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οι επισκέπτες/χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παρόντος δικτυακού τόπου και ότι δεν θα εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η χρήση του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο. 
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. 
Σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό ή πληροφορίες. 
Οι επισκέπτες/χρήστες δεσμεύονται ότι τα στοιχεία τους που υποβάλλουν στο ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού Δικαίου και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας, ότι απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και, ιδιαίτερα, το προσωπικό απόρρητο. 
Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει τεχνική βλάβη στο δικτυακό τόπο ή τα συστήματα που μεταδίδουν το δικτυακό τόπο στους επισκέπτες/χρήστες, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω ενέργεια και αναλαμβάνει κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης. 
Επίσης, ο επισκέπτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το ηλεκτρονικό κατάστημα  block157a.gr και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή του ή την ενημέρωση των στοιχείων του και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους επισκέπτες/χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  block157a.gr δεν φέρει ουδεμία υποχρέωση απέναντι στον επισκέπτη/χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την ως άνω διακοπή.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών του για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. 
Το ηλεκτρονικό κατάστημα  block157a.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
Ουδεμία  εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους, είτε μέσω e-mail, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Τα διαθέσιμα προϊόντα θα αποστέλλονται άμεσα και θα εκτελείται η παραγγελία, με όσα προϊόντα, δηλαδή, είναι άμεσα διαθέσιμα. 
 Το ηλεκτρονικό κατάστημα  block157a.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το ηλεκτρονικό κατάστημα  block157a.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα  block157a.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. 
Επίσης,  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το ηλεκτρονικό κατάστημα  block157a.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα  block157a.gr.

7. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι προσφορές στο ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δεν είναι δεσμευτικές. Σύμβαση ανάμεσα στον πελάτη και στην εταιρία συνάπτεται με την πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω της ειδικής φόρμας παραγγελιών από τον πελάτη και αποδοχή της από το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr.
Η αποδοχή της παραγγελίας γίνεται με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης ή με παράδοση των παραγγελθέντων εμπορευμάτων.

8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο πελάτης/χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr μπορεί να πληρώνει το ποσό της παραγγελίας με:

1. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (Προσοχή! Θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα καταθέτη στο αποδεικτικό κατάθεσης σαν αιτιολογία)Σε περίπτωση κατάθεσης θα πρέπει  να μας ενημερώσετε τηλεφωνικώς στο 26510 71831 ή να αποστείλετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail  info@block157a.grΣε περίπτωση μη αποπληρωμής της παραγγελίας εντός 5 ημερών η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται

2. Mε κάθε πιστωτική κάρτα (VISA), όπως και με κάθε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (credit-debit card) .  Υπάρχει η δυνατότητα 6 άτοκων δόσεων για αγορές μεγαλύτερες των 60€

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

1. Το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr  υποχρεούται να παραδώσει το παραγγελθέν εμπόρευμα δωρεάν στη μεταφορική εταιρεία που έχει υποδείξει ο πελάτης. Ο πελάτης/χρήστης είναι υπεύθυνος για την συνεννόηση -πληρωμή της μεταφορικής εταιρείας για την τελική παράδοση του προϊόντος στη διεύθυνση που θα υποδείξει

2. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα, κατά την διαδικασία παραγγελίας, να επιλεγεί να παραλάβει ο πελάτης την παραγγελία του με δικό του μεταφορικό μέσο από τα γραφεία του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr χωρίς χρέωση μεταφορικών

3. Παραδόσεις γίνονται μόνο σε ταχυδρομικές διευθύνσεις εντός Ελλάδος

4. Τα προϊόντα κατασκευάζονται κατά παραγγελία και αποστέλλονται μετά την κατασκευή τους εκτός από την περίπτωση που αναφέρεται ρητά ότι είναι σε απόθεμα οπότε και αποστέλλεται σύμφωνα με την πολιτική αποστολών5. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

10.  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ:

Α) Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος

Εάν το προϊόν παραγγελίας που απεστάλη είναι ελαττωματικό, έχει το δικαίωμα ο πελάτης εντός 15 ημερολογιακών ημερών να το επιστρέψει με χρέωση της αποστολής του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr, αφού προηγουμένως, εντός 3 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, ο πελάτης έχει δηλώσει το ακριβές ελάττωμα του προϊόντος, είτε μέσω e-mail στο info@block157a.gr, είτε τηλεφωνικώς στο 26510 71831. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να κρατήσει την απόδειξη/τιμολόγιο, την αρχική συσκευασία καθώς και φωτογραφία του ελαττωματικού προϊόντος. Το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δηλώνει ρητά, ότι ο πελάτης είναι υπεύθυνος να παραδώσει το προϊόν σε μεταφορική εταιρεία που θα του υποδείξει το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr Το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr υποχρεούται να αλλάξει το ελαττωματικό προϊόν με τα έξοδα αποστολής να βαραίνουν το ίδιο το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε περίπτωση μη άμεσης διαθεσιμότητας αντίστοιχου προϊόντος, θα ενημερώνεται ο πελάτης μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας για το χρόνο παράδοσηςΤο ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά που προκλήθηκε κατά τη μεταφορά του προϊόντος από τη μεταφορική εταιρεία που υπέδειξε ο πελάτης

 

Β) Υπαναχώρηση/ακύρωση παραγγελίας

Αν ο πελάτης δεν είναι ικανοποιημένος από την επιλογή του  προϊόντος/των της παραγγελίας του, ή επιθυμεί να την ακυρώσει, πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα αχρησιμοποίητα στην αρχική τους συσκευασία (χωρίς να την έχει καταστρέψει) εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας.Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία με κάθε σχετικό έγγραφο συνημμένο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr υποχρεούται να επιστρέψει  τη συνολική τους χρηματική αξία -εκτός των εξόδων μεταφοράς- με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής των προϊόντων στα γραφεία της επιχείρησης.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα block157a.gr δεν επιβαρύνεται με τα μεταφορικά έξοδα επιστροφής προϊόντων παρά μόνο σε περιπτώσεις ελαττωματικού/χτυπημένου ή λάθους προϊόντος

11. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Παραγγελίες μπορεί να ακυρωθούν μέχρι τις 24:00 της ημέρας της κατάρτισης της παραγγελίας χωρίς κυρώσεις. Για να ακυρώσει ο πελάτης/χρήστης την παραγγελία του, θα πρέπει να στείλει ένα e-mail με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες στην διεύθυνση info@block157a.gr, ή τηλεφωνικά στο 26510 71831.  Δεν πραγματοποιείται καμία χρέωση για την ακύρωση μιας παραγγελία που δεν έχει προλάβει να υποβληθεί στη διαδικασία εκτέλεσής της.
Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης παραγγελίας για λόγους ανωτέρας βίας ή για διάφορους άλλους λόγους που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τον πελάτη/χρήστη, όπως αδυναμία πληρωμής, μη παραλαβή του προϊόντος χωρίς αιτιολογία, άγνωστη ή ελλιπή διεύθυνση παραλήπτη καθώς και για λόγους που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr, όπως έλλειψη αποθεματικών, απόσυρση προϊόντος κλπ.

12. ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναφέρονται στον ισότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr εμπεριέχουν το νόμιμο φόρο προστιθέμενης αξίας.

13. Φωτογραφίες -Τελικό Προϊόν 

Οι φωτογραφίες των προϊόντων που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ενδέχεται να μην αποδίδουν τα πραγματικά χαρακτηριστικά τους, όπως το χρώμα και η  υφή.Τα προϊόντα είναι χειροποίητα, ως εκ τούτου ενδεχομένως να παρατηρούνται διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά το χρώμα ή την υφή ή άλλα χαρακτηριστικά.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια Άρτας. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Γενικών Όρων καταστεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr («Θεοδώρου Αναστασία») και επισκέπτη/χρήστη/πελάτη της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της εκάστοτε συναπτόμενης σύμβασης, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Επαναλαμβάνεται, ότι το block157a.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης.

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη/χρήστη τυγχάνουν εμπιστευτικής διαχείρισης, ενώ χρησιμοποιούνται και υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Σημειώνεται, τέλος, ρητά, ότι κανένας αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας δεν δύναται να αποθηκευτεί στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος block157a.gr .